Regulamin

Definicje

Denizen – działalność gospodarcza z siedzibą przy ul. Ludwika Wołowskiego 2 w Pruszkowie, NIP: 5252644142 REGON: 363533962

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – strona internetowa Denizen, dostępna pod adresem URL: Denizen.pl oraz każdym innym, będącym kontynuacją bądź uzupełnieniem tego adresu URL, jak również każdym, który go zastąpi.

Usługa – usługa tłumaczenia (zwykłego, specjalistycznego), korekty tłumaczenia, korekty gotowego tekstu, edycja tekstu, prowadzenie kursów językowych lub jakakolwiek inna usługa świadczona przez Denizen.

Tłumacz – osoba współpracująca z Denizen, wykonująca usługę tłumaczenia.

Korektor – osoba współpracująca z Denizen, wykonująca usługę korekty.

Redaktor – osoba współpracująca z Denizen, wykonująca usługę edycji.

Klient – osoba fizyczna lub firma zamawiająca Usługę świadczoną przez Denizen.

Formularz kontaktowy – formularz umieszczony na stronie Denizen.pl, poprzez który Klient może złożyć zlecenie na Usługę lub zadać pytanie.

Płatność elektroniczna – płatność dokonywana poprzez zewnętrzny serwis internetowy (www), świadczący usługi płatności online.

Przystąpienie do korzystania z Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Cookies Serwisu.

Każdy z Klientów Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami

Zakazane jest dostarczanie przez korzystających z Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

Prawidłowe korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 5.0 (i wyższe); wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript; do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader. Do odebrania tekstów może być również wymagany Microsoft Word.

Sposoby składania zamówienia

Zamówienie należy złożyć drogą mailową na adres Biuro@Denizen.pl lub korzystając z formularza kontaktowego. W wiadomości prosimy o określenie rodzaju usługi (tłumaczenie, korekta, redakcja), preferowanego terminu wykonania usługi oraz wszelkich dodatkowych informacji dotyczących oczekiwań klienta, np. wykorzystanie konkretnego formatu (Chicago, APA, MLA, itd.). Do wiadomości należy dołączyć tekst w formacie .docx lub .pdf. W wyjątkowych sytuacjach inne formy składania zamówień i/lub formaty plików są również możliwe, prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Wycena

W odpowiedzi na złożone zlecenie wyślemy darmową wycenę zawierającą następujące informacje:

  • Termin wykonania zlecenia – tekst zostanie odesłany do godz. 18:00 ustalonego dnia, na adres e-mail, na który została wysłana wycena (chyba, że ustalono inaczej).
    • Termin jest liczony w dniach roboczych – zob. też cześć „Płatność” poniżej.
  • Cena za stronę rozliczeniową
  • Cena za całe zlecenie
  • Możliwe metody płatności oraz forma płatności
  • Termin płatności

Wycena zależy od natury i stopnia trudności danego tekstu (tekst specjalistyczny, słabe tłumaczenie, itp.), wytycznych oraz oczekiwań zgłoszonych przez klienta, jak również od aktualnej dostępności pracowników Denizen.

Akceptacja wyceny oznacza wyrażenie zgody na warunki zawarte w wycenie, wraz z warunkami odpowiadającymi wybranej usłudze. Akceptację wyceny należy zgłosić drogą mailową lub za pomocą formularza kontaktowego.

Wycena jest aktualna do końca dnia, w której została wystawiona. Jeżeli klient zaakceptuje wycenę po upływie jej ważności, Denizen ma prawo przyjąć tą akceptację i pozostać przy oryginalnej wycenie.

Płatność może mieć jedną z trzech form: zaliczka, płatność z góry, płatność po wykonaniu zlecenia. Forma płatności zostanie określona w wycenie.

W przypadku zaliczki i płatności z góry, termin wykonania liczony jest od dnia otrzymania opłaty.

Płatności można dokonać przelewem bankowym lub korzystając z płatności elektronicznej w serwisie Blue Media (jeśli została wystawiona faktura).

Termin płatności jest podany w wycenie, w umowie, lub widnieje na fakturze.

Tłumaczenia wykonywane są przez profesjonalnych tłumaczy współpracujących z Denizen. Tłumacz tłumaczy tekst oryginalny wykorzystując swoje umiejętności oraz wiedzę specjalistyczną. Tłumacz nie odpowiada za ewentualne błędy merytoryczne lub nieścisłości występujące w tekście oryginalnym.

W przypadku napotkania wyjątkowych trudności w tłumaczeniu, wynikających z niejasności testu oryginalnego, skontaktujemy się z klientem w celu uzyskania stosownych wyjaśnień. W takim przypadku, czas jaki upłynie w oczekiwaniu na odpowiedź klienta zostanie dodany do wcześniej ustalonego terminu wykonania usługi. Odpowiedzi, które wpłyną po godzinach pracy biura (po godz. 18:00) zostaną uznane za dostarczone kolejnego dnia roboczego.

Tłumaczenie jest usługą jednorazową. Po dostarczeniu klientowi tłumaczenia nie wprowadzamy do tekstu kolejnych zmian w ramach pierwotnej wyceny. Kolejne wersje tłumaczenia mogą być dostarczone po ustaleniu dodatkowej opłaty.

Elementy i aspekty tłumaczenia, które nie zostały jasno określone przez klienta pozostają do decyzji Denizen oraz tłumaczy.

Proces tłumaczenia uznaje się za zakończony po odesłaniu gotowego tekstu do klienta.

Korekta obejmuje przeczytanie tekstu oraz zaznaczenie błędów gramatycznych. Błędy stylistyczne oraz wyraźne nieścisłości stylistyczne mogą również zostać odnotowane. Tam, gdzie to możliwe, zmiany zostaną wprowadzone bezpośrednio przez korektora. W miejscach niejasnych lub wymagających interwencji autora tekstu, korektor zostawi komentarz z wyjaśnieniem oraz ewentualnymi sugestiami.
 

Korekta jest usługą jednorazową. Klient otrzyma jedną wersję poprawionego tekstu. Każde kolejne poprawki podlegają dodatkowej opłacie.

Elementy i aspekty korekty, które nie zostały jasno określone przez klienta pozostają do decyzji Denizen oraz korektorów.

Proces korekty uznaje się za zakończony po wysłaniu klientowi ostatecznej wersji poprawionego tekstu.


Redakcja podlega tym samym zasadom, co korekta. Redakcja różni się od korekty poświęceniem większej uwagi stylistyce tekstu –  redaktor zaznaczy wyraźne nieścisłości stylistyczne i zwróci uwagę na dobre brzmienie całego tekstu.

Oferujemy lekcje dla klientów indywidualnych oraz biznesowych w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Lekcje są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Warunki przeprowadzania lekcji są określone w umowach zawieranych z uczestnikami.

Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego lub, w przypadku wystawienia faktury, również przy użyciu płatności elektronicznej przez serwis Blue Media. Szczegóły płatności są określone w umowach zawieranych z uczestnikami.