Privacy Policy

The privacy policy is currently only available in Polish.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Denizen, o numerze nip: 5252644142.

Kontakt z administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@denizen.pl.

W jakim celu przetwarzamy twoje dane?

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • Odpowiadanie na zapytania związane z oferowanymi usługami oraz prowadzenie bieżącej korespondencji.
  • Zawieranie umów na wykonanie danej usługi.
  • Możliwość świadczenie oferowanych usług.
  • Wystawianie faktur oraz prowadzenie dokumentacji rachunkowej.

  Wszelkie dane zawarte w dokumentach powierzonych do korekty lub tłumaczenia są przetwarzane jedynie w celu wykonania danej usługi i nie są ujawniane osobom nieupoważnionym. 

  Co się dzieje z moimi danymi?

  Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe, wraz z danymi przechowywanymi na serwerze internetowym oraz dokumentacją finansową są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Dane są również przechowywane przy użyciu poczty elektronicznej oraz innych usług świadczonych przez Google Ireland International, który może przechować dane na serwerach znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej. Każdy transfer danych poza Unię Europejską jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej (link).

  Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Kto poza administratorem ma dostęp do moich danych?

  Osoba wykonująca zleconą usługę (lektor, tłumacz, redaktor) ma wgląd jedynie do niezbędnych danych i zostaje pouczona o obowiązku ich ochrony oraz nieprzekazywania osobom trzeci.

  Osoby trzecie nie mają dostępu to przetwarzanych danych osobowych, chyba że prawo stanowi inaczej.

  Jak długo przechowujemy twoje dane?

  Podstawowe dane osobowe przechowujemy do momentu otrzymania wiadomości z prośbą o ich usunięcie. Dane osobowe wymagane do prowadzenia dokumentacji finansowej są przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

  Teksty skierowane do tłumaczenia lub korekty przechowujemy do 30 dni od zakończenia świadczenia usługi.   

  Jakie mam prawa?

  Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku chęci wykonania jakiejkolwiek z tych czynności prosimy o kontakt z administratorem.